Menu

您的位置

 

明新科技大學  工業工程與管理系專班榮錦班級課表

107學年度第1學期

班級:工業工程與管理系專班榮錦(中文版)

 

星期

節次

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

08:10

~

09:00

課程

名稱

 

 

華語閱讀與理解

 

 

 

上課

地點

 

 

203

 

 

 

教師

 

 

王文宏

 

 

 

2

09:10

~

10:00

課程

名稱

 

 

華語閱讀與理解

 

 

 

上課

地點

 

 

203

 

 

 

教師

 

 

王文宏

 

 

 

3

10:10

~

11:00

課程

名稱

體育

華語會話練習

華語寫作練習

健康產業管理與創新

台灣社會

 

上課

地點

 

202

203

108

106

 

教師

張博能

劉玲秀

栗原祐美

隗振琪

李雲

 

4

11:10

~

12:00

課程

名稱

體育

華語會話練習

華語寫作練習

健康產業管理與創新

台灣社會

 

上課

地點

 

202

203

108

106

 

教師

張博能

劉玲秀

栗原祐美

隗振琪

李雲

 

5

13:10

~

14:00

課程

名稱

漢語拼音與發音

練習

英文()

 

華語聽力練習

華人文學與文化

()

 

上課

地點

106

308

 

109

202

 

教師

陳顯衢

劉秀菁

 

洪逸藍

廖秀珍

 

6

14:10

~

15:00

課程

名稱

漢語拼音與發音

練習

英文()

 

華語聽力練習

華人文學與文化

()

 

上課

地點

106

308

 

109

202

 

教師

陳顯衢

劉秀菁

 

洪逸藍

廖秀珍

 

7

15:10

~

16:00

課程

名稱

 

 

 

工業安全衛生

華人文學與文化

()

 

上課

地點

 

 

 

109

202

 

教師

 

 

 

葉挺孝

廖秀珍

 

8

16:10

~

17:00

課程

名稱

 

 

 

工業安全衛生

 

 

上課

地點

 

 

 

109

 

 

教師

 

 

 

葉挺孝

 

 

9

17:10

~

18:00

課程

名稱

 

 

 

工業安全衛生

 

 

上課

地點

 

 

 

109

 

 

教師

 

 

 

葉挺孝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班級:工業工程與管理系專班榮錦(English)

 

星期

節次

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

08:10

~

09:00

課程

名稱

 

 

Chinese Reading and Comprehension

 

 

 

上課

地點

 

 

Min 203

 

 

 

教師

 

 

Wang,Wen-Hung

 

 

 

2

09:10

~

10:00

課程

名稱

 

 

Chinese Reading and Comprehension

 

 

 

上課

地點

 

 

Min 203

 

 

 

教師

 

 

Wang,Wen-Hung

 

 

 

3

10:10

~

11:00

課程

名稱

Physical Education

Chinese Conversation Practice

Chinese Writing Practice

Health Industry Management and Innovation

Taiwanese Society

 

上課

地點

 

Guang 202

Min 203

Min 108

Min 106

 

教師

Bor-Neng Jang

Ling-Xiu Liu

Yumi Kurihara

Chen-Chi Wei

Yun Li

 

4

11:10

~

12:00

課程

名稱

Physical Education

Chinese Conversation Practice

Chinese Writing Practice

Health Industry Management and Innovation

Taiwanese Society

 

上課

地點

 

Guang 202

Min 203

Min 108

Min 106

 

教師

Bor-Neng Jang

Ling-Xiu Liu

Yumi Kurihara

Chen-Chi Wei

Yun Li

 

5

13:10

~

14:00

課程

名稱

Chinese Pinyin Pronunciation Practice

English(I)

 

Chinese Listening Practice

Chinese Literature and Culture (I)

 

上課

地點

Min 106

Min 308

 

Min 109

Min 202

 

教師

Hsien-Chu Chen

Jessica Liu

 

Yi-Lan Hong

Xiu-Zhen Liao

 

6

14:10

~

15:00

課程

名稱

Chinese Pinyin Pronunciation Practice

English(I)

 

Chinese Listening Practice

Chinese Literature and Culture (I)

 

上課

地點

Min 106

Min 308

 

Min 109

Min 202

 

教師

Hsien-Chu Chen

Jessica Liu

 

Yi-Lan Hong 

Xiu-Zhen Liao

 

7

15:10

~

16:00

課程

名稱

 

 

 

Industrial Safety and Hygiene

Chinese Literature and Culture (I)

 

上課

地點

 

 

 

Min 109

Min 202

 

教師

 

 

 

Ting-Xiao Ye

Xiu-Zhen Liao

 

8

16:10

~

17:00

課程

名稱

 

 

 

Industrial Safety and Hygiene

 

 

上課

地點

 

 

 

Min 109

 

 

教師

 

 

 

Ting-Xiao Ye

 

 

9

17:10

~

18:00

課程

名稱

 

 

 

Industrial Safety and Hygiene

 

 

上課

地點

 

 

 

Min 109

 

 

教師

 

 

 

Ting-Xiao Ye

 

 

 

 

Go to top